Patel Samaj

Bhrama Samaj

Visa Oshwal

Goan

Sonara

Luhar

Pattni

Kokni

Bhadala

Navnat

Ismaili

Kumbhar

Bohra

Kerala

Sumra

Sunni Serani

Memon

Okhai Memon

Chudasama

Darji